digitalni arhiv arhitekture

Pravila korišćenja

Ulovi korišćnja i politika privatnosti

Prihvatanje uslova


Digitalni arhiv arhitekture, odnosno internet sajt kojim upravlјa „Digitalni arhiv arhitekture“ (u dalјem tekstu: „DAA“, „mi“, „nas“ ili „naš“), održava i obezbeđuje pristup sajtu i zbirci servisa – sve pod zajedničkim nazivom „Sajt“. Korišćenjem Sajt-a, bez obzira da li ste registrovani ili ne, saglasni ste sa uslovima, odnosno da se pridržavate uslova navedenih u dalјem tekstu uslova korišćenja („Uslovi korišćenja“). Mi zadržavamo pravo da izmenimo ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Trebalo bi periodično da posećujete naš Sajt kako bi se upoznali sa eventualnim promenama. Ne pristupajte Sajt-u ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja.

Opis
sajta DAA


Pristup digitalnoj arhivi je besplatna i namenjen je isklјučivo u svrhe obrazovanja i istraživanja. DAA, po sopstvenom nahođenju, može da vam pruži lozinku za pristup određenom delu Sajta, pod uslovom da ste prethodno završili potreban proces prijave i pružili tačne podatke u aplikaciji. Dobijenu lozinku za pristup delu Sajta možete koristiti  na način i  skladu sa ovim Sporazumom – ni jedan drugi pristup Sajt-u niti korišćenje istog, arhive ili DAA servisa (usluga) nije dozvolјen. Vi ste saglasni da nećete ometati rad drugih korisnika ili DAA osoblјa, servisa (usluga) ili resursa. Dalјe, saglasni ste da nećete ustupati dodelјenu lozinku (nalog) za pristup drugim licima ili organizacijama. Molimo vas da u slučaju neovlašćenog korišćenja vaše lozinke da nas o tome odmah obavestite preko službene DAA e-mail adrese. Vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli DAA politiku privatnosti i saglasni ste da DAA može prikuplјati, koristiti i distribuirati informacije u skladu sa tom politikom. Ukoliko ponudite (dostavite/postavite) bilo koji sadržaj u DAA, vi dajete DAA neeskluzivno, slobodno pravo da ih koristi.


U toku korišćenja DAA Sajt-a, arhive i/ili servisa (usluga) vi ste unapred saglasni da: a) nećete kršiti bilo čija prava privatnosti,  b) nećete činiti bilo šta što može izazvati građanske ili krivične odgovornosti, v) nećete koristiti ili pokušati da koristite lozinku druge osobe, g) nećete prikuplјati ili čuvati lične podatke o bilo kome, d) nećete narušavati autorska prava, zaštitni znak, patent ili druga vlasnička prava bilo koje osobe, đ) nećete slati ili pomagati u slanju nepoželјne elektronske pošte („spem“), e) nećete uznemiravati, pretiti ili na drugi način uznemiravati ikoga i ž) se nećete ponašati na bilo koji način koji može biti štetan po maloletna lica, uklјučujući, bez ograničenja, slanje ili pomaganje u slanju dečje pornografije zabranjene zakonom što će biti prijavlјena vlastima ukoliko bude otkrivena od strane DAA.

Korišćenje intelektualne svojine
 

Materijal na našem sajtu je zaštićen pravima na objavlјivanje (publikovanje), autorskim pravima, žiga i drugih vlasničkih prava i zakona o intelektualnoj svojini koji se mogu primeniti. Materijal, niti bilo koji sadržaj na našem sajtu ne smete da koristite u komercijalne svrhe, odnosno da ga prodajete, licencirate, iznajmlјujete, modifikujete, distribuirate, kopirate, reprodukujete, šalјete, javno prikazujete, javno izvodite, objavlјujete, prilagođavate, menjate ili pravite izvedene (derivate) radova od materijala i sadržaja na našem Sajt-u. Dalјe, ne smete da modifikujete prilagođavate, menjate ili pravite izvedene (derivate) radova od materijala i sadržaja na našem Sajt-u bez obzira da li ih koristite za potrebe obrazovanja, istraživanja i informisanja. Ne smete da postavlјate bilo kakav sadržaj na naš Sajt ili u bazu podataka koji je predmet ili može biti predmet autorskih prava a da niste prethodno pribavili pisanu saglasnost autora odnosno nosilaca autorskog prava za arhiviranje i publikovanje tog sadržaja, o čemu ste dužni da nas obavestite u skladu sa DAA protokolom. DAA zadržava pravo da ne potvrdi unošenje odnosno publikovanje.

Ne smete da sistemski preuzimate podatke ili druge sadržaj sa našeg Sajt-a za potrebe kreiranja ili sastavlјanja zbirke, kompilacije, baza podataka, direktorijuma i slično, bez obzira da li se radi o direktnom ili indirektnom, o pojedinačnom ili više preuzimanja ili, da se radi o ručnim metodama, odnosno kroz upotrebu „robota“, odnosno programa za preuzimanje ili nekog drugog načina. Vi možete da prikažete deo sadržaja ili bilo koji sadržaj sa našeg Sajta na nekom drugom sajtu u skladu sa pravilima tog sajta i u skladu sa uslovima korišćenja našeg Sajta i pod uslovom jasnog i vidlјivog navođenja izvora tog sadržaja, odnosno DAA Sajta sa dostupnim linkom na taj sadržaj na našem Sajtu ili sam Sajt. Dalјe, vi možete da deo sadržaja ili bilo koji sadržaj sa našeg Sajta da štampate i publikujete u svrhu obrazovanja, istraživanja i informisanja bez komercijalnog korišćenja i uz jasno i vidlјivo navođenje izvora informacije koju preuzimate sa našeg Sajt-a, odnosno uz navođenje našeg Sajt-a u skladu sa standardima za navođenje. Iskorišćavanje bilo kog dela našeg Sajt-a u svrhu koja nije dozvolјena ovim uslovima korišćenja izričito je zabranjena bez prethodne pismene dozvole DAA ili nosioca autorskih prava identifikovanog na Sajt-u.

Korisnički nalog


Vi ćete moći da izaberete korisničko ime i lozinku tokom procesa registracije. Vi ste jedini odgovorni za korišćenje vašeg korisničkog imena i lozinke. Nakon uspešne registracije vama će biti dostupni određene usluge (servisi) u skladu sa rangom vaše registrovane uloge. Vi ste saglasni da se vaše puno ime i prezime navodi uz svaki sadržaj koji ste uneli a DAA odobrio za unos i javno publikovanje u skladu sa uslovima korišćenja Sajt-a. Vi ste u obavezi da nas odmah obavestite u slučaju neovlašćenog korišćenja vašeg korisničkog imena i lozinke ili o bilo kakvim drugim vašim saznanjima o narušavanju bezbednosti i privatnosti.

Pravila o privatnosti
 

DAA je posvećena tome da svoju stalno rastuću zbirku na Sajtu, odnosno u bazi podataka (arhivi) učini slobodno dostupnu istraživačima i svima koji su povezani sa obrazovanjem (u dalјem tekstu: „Istraživači“), a sve u korist javnosti i javnog interesa vezanog za arhitekturalno nasleđe. DAA nudi pristup bazi podataka preko Sajt-a svima na isti način. DAA nastoji da poštuje svoje uslove korišćenja i to zahteva od svih korisnika, bilo da se radi o posetiocima ili registrovanim članovima (urednicima i obrađivačima podataka), kako bi se ispunili standardi bezbednosti. U tom smislu, svi moraju da budu svesni otvorenoj prirodi pristupa Sajtu.

DAA može otkriti bilo koju informaciju koju prikuplјa od korisnika. DAA u dobroj veri veruje da je to opravdano zbog sprovođene svojih uslova korišćenja i drugih politika, odnosno u skladu sa zakonom, sa legalnim procesom, sa pravilnim radom baze i Sajta-a, ili sa zaštitom svojih prava i vlasništva, odnosno prava korisnika ili njihovih podataka.

Moguće je da DAA baza podataka i Sajt postanu ugroženi od strane drugih i da se informacije o kompjuterima DAA, odnosno serveru, bazi podataka i Sajt-u mogu biti prikuplјane i distribuirane bez znanja ili pristanka DAA. DAA će nastoji da blokira "krekovanje" od upada u svoj sistem. DAA nije odgovoran za takve neovlašćene upotrebe DAA odnosno njenih podataka.

Promene i završetak


Možemo da,  prema našem nahođenju i bez odgovornosti prema vama, sa ili bez prethodnog upozorenja i u bilo kom trenutku, modifikujemo ili prekinemo (ukinemo), privremeno ili trajno, bilo koji deo našeg sajta.


Vi razumete i slažete se da ćemo , prema našem nahođenju, utvrditi vašu saglasnost sa ovim uslovima korišćenja. Mi možemo, bez odgovornosti prema vama, sa ili bez razloga, sa ili bez prethodnog upozorenja i u bilo koje vreme: a) da prekinemo vaš pristup našem sajtu, b) da ukinemo ili izbrišemo bilo koji od vaših naloga i sve relevantne informacije i fajlove na tim nalozima, v) da ne odobrimo ili izbrišemo vaše sadržaje koje predlažete ili unosite u bazu podataka, g) da ne publikujemo vaše sadržaje ili ih izbrišemo sa našeg Sajta. Mi možemo, bez odgovornosti prema vama i prema našem nahođenju, da izmenimo deo ili ceo sadržaj koji ste uneli ukoliko nije tačan, odnosno ne odgovara činjenicama ili je neproverlјiv, odnosno ukoliko postoje bilo kakve sumnje u njegovu tačnost, autentičnost i istinitost.

Primena zakona i nadležnost


Ovi uslovi korišćenja uređuju se, tumače se i sprovode se u skladu sa zakonima Srbije. Sporovi koji nastanu ovde u isklјučivo j su nadležnosti suda u Beograda, Srbija.

Odricanje od garancije
 

Vi prihvatate i slažete se da naš Sajt obezbeđuje „onakav kakav jeste“, „onako kako je dostupan“ i „sa svim manama“ osnovu. Mi se izričito odričemo i vi se odričete svih garancija bilo koje vrste, uklјučujući, bez ograničenja, garancije trgovine za određenu namenu i ne kršenje.

Ne garantujemo vam, uprkos našem nastojanju: a) da će se na našem Sajtu ispuniti vaši zahtevi, b) da će vam naš Sajt uvek biti dostupan, uzvratan, siguran ili bez grešaka, v) da će bilo koja informacija koju možete dobiti na našem Sajtu biti apsolutno tačna ili pouzdana, g) da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga (servis), informacija ili drugi materijal dobijen od vas kroz naš Sajt ispuniti vaša očekivanja ili d) će bilo kakve greške u bilo kom podatku ili softveru biti ispravlјene.

Ako pristupite ili prenositi bilo koji sadržaj kroz korišćenje naših usluga, to činite prema svom nahođenju i uz sopstveni rizik. Vi ste jedini odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje proističe iz tog i takvog pristupa ili prenosa.

Nijedan podataka, informacija ili savet dobijen od vas u usmenom ili pismenom obliku  ili od nas ili forma našeg Sajt-a neće stvoriti ikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim uslovima korišćenja.

Ograničenje odgovornosti


Ni pod kojim uslovima mi nećemo biti odgovorni ni na kakav način za bilo kakvu štetu, uklјučujući, bez ograničenja, posebne, indirektne ili posledične štete. Dalјe, mi nećemo biti odgovorni za  bilo kakvu štetu rezultiranu pristupom ili korišćenjem, odnosno nemogućnosti  pristupa ili korišćenja Sajt-a, odnosno zbog proisteklog bilo kog materijala, kvalifikacija ili preporuka ili bilo kakve informacije o ovom Sajt-u.

Odšteta


Vi nas oslobađate i držate nas bezopasanim od bilo kojih trećih potraživanja, zahteva, akcija,, štete, troškova ili rashoda, uklјučujući bez ograničenja i razumne advokatske troškove,i koji svi proizilazi iz ili su u vezi sa vašim korišćenjem naših usluga, odnosno iznošenjem činjenica ili takvih okolnosti, ako je to istina, mogu predstavlјati vašu povredu bilo kojih od ovih uslova korišćenja. Mi ćemo kontrolisati svaku takvu zaštitu i odgovarajući zaklјučenje, a vi ćete nam razumno pomoći sa vašim izdatkom.