digitalni arhiv arhitekture

O nama

Digitalni arhiv arhitekture - DAA                    

Digitalni arhiv arhitekture – DAA je zamišlјen kao otvorena, slobodna i besplatna arhiva dostupna za korisnike preko internet adrese www.daa.rs, a u svrhu istraživanja, obrazovanja, informisanja i sl., odnosno neprofitnog i nekomercijalnog  korišćenja podataka i informacija.
                 
DAA predstavlјa digitalnu bazu podataka (zbirka opšteg pregleda znanja i stvaralaštva) koji se tiču arhitekture, urbanizma, pejzažne arhitekture i enterijera. Digitalni arhiv arhitekture je osnovan radi ostvarivanja opštekorisnog cilјa emancipacije, afirmacije i promovisanja stvaralaštva kao i svega što se tiče, što se dešava u i u vezi je sa svetom arhitekture bez obzira na vreme i teritoriju pojavlјivanja.
                 

Predmet
digitalizacije i obrade građe za potrebe arhiviranja predstavlјa materijalno i/ili nematerijalno stvaralaštvo koje se tiče arhitekture. Građa koja je predmet obrade i arhiviranja u DAA razvrstana je kroz osnovne kategorije: arhitektura, urbanizam, pejzažna arhitektura, enterijer, promišlјanje i prezentacija, odnosno kroz osnovne sekcije: realizovana dela, projekti, konkursni projekti, urbanistički planovi, studije, izložbe, publikacije, inovacije, arhitektonske crteže, predavanja, intervjue i sl. Digitalni arhiv arhitekture nema za predmet reprezentaciju, isticanje, valorizaciju, odnosno promociju posebnog stvaralaštva niti stvaralaca (pojedinaca i/ili grupa).
 

Aktivnosti
koje se odnose na DAA  su prikuplјanje, sistematizacija i digitalizacija građe, obrada digitalizovanog i digitalnog materijala, kao i izrada dopunskih. digitalnih sadržaja. Arhiviranje se vrši u skladu sa standardima Međunarodnog saveta arhiva, odnosno prema preporukama NCD i Nacionalnog komiteta UNESCO za digitalizaciju vezano za opise objekata i kolekcija (meta-podaci) koji su predmet obrade i unosa. Posebna aktivnost DAA se odnosi na promovisanje arhitekturalnog stvaralaštva koje je nastalo i/ili se pojavilo u Srbiji bez obzira na poreklo, lično svojstvo ili teritorijalnu pripadnost stvaraoca (autora).
                               

Redakcija uz superviziju uredništva DAA radi na digitalizaciji, arhiviranju, čuvanju i promovisanju stvaralaštva. Platforma DAA omogućava svim zainteresovanim pojedincima, grupama i organizacijama da učestvuju u procesu digitalizacije pod uslovima i u skladu sa pravilima DAA. U skladu sa mogućnostima i potrebama DAA će pružiti stručnu, tehničku i materijalnu pomoć i podršku svima na jednak način, a u svrhu realizacije Digitalnog arhiva arhitekture.
                               

Digitalni arhiv arhitekture striktno poštuje autorska prava stvaralaca u skladu sa zakonom i pozitivnim praksama.
  
                 
Realizacija Digitalnog arhiva arhitekture - DAA je započeta projektom Strukovnog udruženja „Kolektiv arhitekata“ pod nazivom „Elektronski leksikon arhitekture“ (ELA) uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a na osnovu konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti Digitalizacije kulturnog nasleđa u 2016. godini. 
Autor metodologije i sistematizacije DAA je Aleksandar Bobić.                           


O Elektronskom leksikonu arhitekture - ELA
                 

Elektronski leksikon arhitekture - ELA predstavlјa opšti pregled znanja i stvaralaštva u oblasti arhitekture i arhitektonske delatnosti. Prema vrsti, ELA pripada kategoriji opšteg međunarodnog leksikona koji za predmet ima digitalizaciju i obradu kako stvaralaca, tako i arhitekturalno stvaralaštva savremenog razdoblјa kojim bi bila obuhvaćena novija istorija Srbije, od  1918. godine do danas. Po obuhvatu građe, ELA ima za predmet stvaralaštvo u oblasti arhitekture nastalo na teritoriji Srbije bez obzira na teritorijalnu određenost stvaralaca, kao i stvaralaštvo izvan teritorije Srbije nastalo na teritoriji Srbije. Cilј ovog projekta predstavlјa emancipacija i afirmacija stvaralaštva u oblasti arhitekture. Elektronskom leksikonu arhitekture omogućen je slobodan i besplatan pristup na mreži (internetu) u okviru baze podataka pod nazivom „Digitalni arhiv arhitekture - DAA“ i to na dva jezika - srpskom i engleskom. Digitalizacija građe kao i obrada i unos podataka vrši se prema uzoru u odnosu na standarde Međunarodnog saveta arhiva, odnosno prema preporukama NCD i Nacionalnog komiteta UNESCO za digitalizaciju vezano za opise objekata i kolekcija (meta-podaci) koji su predmet obrade i unosa.

Osim šire javnosti, cilјna grupa kojoj je ovaj projekat namenjen su stvaraoci u oblasti arhitekture i primenjenih umetnosti, istraživači, novinari, studenti, teoretičari i istoričari u oblasti istorije i teorije arhitekture, istorije umetnosti, kulturalnih studija i društveno-humanističkih nauka i umetnosti, kako u zemlјi tako i u inostranstvu. Elektronski leksikon arhitekture obuhvata tekstualne i slikovne sadržaje (fotografije, planove, video klipove i dr.) realizovanih projekata i/ili nerealizovanih - materijalno i nematerijalno nasleđe u oblasti arhitekture, odnosno arhitekture, urbanog dizajna, urbanizma, unutrašnje arhitekture, enterijera, dizajna, pejzažne arhitekture i dr. Projekat je zamišlјen kao otvorena internet platforma u kojoj svako ima slobodu da uređuje sadržaje uz poštovanje uslova i pravila DAA. Projektom se naročito insistira na tačnosti unetih podataka, pouzdanosti izvora i poštovanju autorskih prava stvaralaca. Projekat nema za zadatak da valorizuje i vrednuje arhitekturalno stvaralaštvo. Projekat ELA se realizuje kao neprofitna i nekomercijalna aktivnost.  


Projekat ELA se realizuje uz institucionalnu podršku
Strukovnog udruženja „Kolektiv arhitekata“ iz Beograda i podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a na osnovu konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti Digitalizacije kulturnog nasleđa u 2016. godini. Projekat ELA je osmislio Aleksandar Bobić.